Nugalėk savo baimę – Biblija

Nugalėk savo baimę

Mk 14,33
32 Jie atėjo į ūkį, vadinamą Getsemane. Jėzus sako mokiniams: „Pasėdėkite čia, kol aš melsiuosi“. 33 Pasiėmęs su savim Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo nuogąstauti ir sielotis. 34 Jis jiems skundėsi: „Mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir budėkite!“

Ps 6,4
Ir mano gyvastis klaiko priblokšta, bet tu, VIEŠPATIE, – kaip ilgai?

Ps 42,6
Kodėl tokia liūdna, mano širdie? Kodėl taip nerimsti mano krūtinėje?
Turėk viltį Dieve! Juk aš dar šlovinsiu jį – savo Gelbėtoją, savo Dievą.

Sir 37,2
Argi tai ne mirtinas skausmas, kai širdies draugas tampa priešu?

_______________________________________________________

Mt 8,26
Jis jiems tarė: „Ko jūs tokie bailūs, mažatikiai?“ Paskui atsikėlė, sudraudė vėjus bei ežerą, ir pasidarė visiškai ramu.

_______________________________________________________

1 Tes 5,3
Kai žmonės kalbės: „[Gyvename] ramiai ir saugiai“, tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas.

Jer 8,1-13
10 „Todėl jų žmonas atiduosiu kitiems, o jų laukus užkariautojams. Juk jie visi, nuo mažiausio lig didžiausio, godžiai ieško savo naudos, nuo pranašo lig kunigo, jie visi – veidmainiai. 11 Dukters, mano tautos, žaizdas jie nerūpestingai apgydo, kartodami: ‘Viskas gerai! Viskas gerai!’ – nors nėra gerai. 12 Turėtų gėdytis dėl savo bjauraus elgesio! Tačiau jie nei gėdos jaučia, nei žino, ką reiškia iš gėdos parausti. Tikrai jie kris tarp žuvusiųjų, jie sukniubs, kai aš juos bausiu“, – sako VIEŠPATS. 13 „Tikrai surengsiu jų pjūtį! – tai VIEŠPATIES žodis“. Nebus vynuogių ant vynmedžio nei figų ant figmedžio, net lapai bus nuvytę! Visa, ką jiems buvau davęs, išnyko.

(Jer 6,13-15; 7,1-15)

(Jer 28,1-17; 1 Kar 22,1-40)

Ez 13,10-16
10 Dėl to, tikrai dėl to, kad jie suklaidino mano tautą, sakydami: ‘Taika’, – kai nėra taikos. Žmonės atstato sieną, o jie tinkuoja ją moliu be šiaudų! 11 Sakyk tiems, kurie tinkuoja sieną moliu be šiaudų, kad ji sugrius. Liūtis sukels potvynį, kris nuožmi kruša, šėls audros vėjas! 12 Štai! Kai siena sugrius, argi nebus jums sakoma: ‘Kur yra tas tinkas, kuriuo tinkavote?’“ 13 Todėl taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Įniršio apimtas paleisiu audros vėją, nuo mano pykčio kils liūties potvynis ir įniršiu viską naikinanti nuožmi kruša. 14 Nugriausiu sieną, kurią tinkavote moliu be šiaudų, sulyginsiu ją su žeme taip, kad bus atidengti jos pamatai. Kai ji grius, po ja žūsite jūs. Tada žinosite, kad aš esu VIEŠPATS. 15 Taip išliesiu savo įniršį ant sienos ir tų, kurie tinkuoja ją moliu be šiaudų, – sakysiu jums: ‘Nebėra sienos, nebėra nei tų, kurie ją tinkavo moliu be šiaudų, – 16 nebėra Izraelio pranašų, – tų, kurie pranašavo apie Jeruzalę ir regėjo jai taiką, kai taikos nebuvo, – tai yra VIEŠPATIES žodis’“. 

_______________________________________________________

Kol 2,7
Būkite jame įsišakniję ir ant jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo.

Mt 7,24-27
24 Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. 25 Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. 26 Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio. 27 Prapliupo liūtys, ištvino upės, kilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus“.

Žyd 6,19
Ji mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, prasiskverbiantis pro uždangą vidun.

J 19,12
Dabar Pilotas ėmė stengtis jį paleisti. Bet žydai šaukė: „Jei šitą paleidi, nebesi ciesoriaus draugas. Kiekvienas, kas skelbiasi karaliumi, yra ciesoriaus priešas“. 

J 13,37
Petras vėl klausė: „Viešpatie, kodėl gi negaliu dabar tavęs lydėti? Aš ir gyvybę už tave guldysiu!“

Mt 26,35
Bet Petras tvirtino: „Jei man reikėtų net mirti kartu su tavimi, vis tiek tavęs neišsiginsiu!“ Taip kalbėjo ir visi mokiniai.

 


 

Rubšio ir Kavaliausko BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m.